Saltar a continguts

Ass. Joves Empresaris de Girona

Navegació

Menú principal

Documents

Premis Emprenedors Alt Empordà

BASES DELS PREMIS PER A EMPRENEDORS DE L’ALT EMPORDÀ 2009


1. Objectius i organitzadors

Els Premis per a Emprenedors de l’Alt Empordà tenen com a objectiu la dinamització i la promoció de la iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l’aportació que les noves iniciatives empresarials fan com a eina de dinamització de l’activitat socioeconòmica i de creació de llocs de treball.

Aquests premis estan organitzats per l’AJEG (Associació de Joves Empresaris de Girona), l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Setmanari l’ Empordà. .


2. Categories dels premis

S’estableixen tres categories dels premis:
- Premi jove empresari: aquesta categoria premiarà l’empresari empordanès menor de 42 anys que hagi tingut la trajectòria empresarial més destacada.
- Premi emprenedor: es premiarà el projecte d’empresa més viable, innovador i amb major potencial de creixement.
- Premi a la millor idea de negoci: es premiaran les idees de negoci més creatives dels estudiants dels IES de la comarca.


3. Requisits


3.1. Requisits generals per a totes les categories

Poden participar-hi totes les persones amb domicili a la comarca de l’Alt Empordà. En el cas del premi emprenedor, hi poden participar totes les persones que vulguin crear una empresa amb domicili social a la comarca de l’Alt Empordà. En el cas del premi a la millor idea de negoci, hi poden participar tots els estudiants dels IES de la comarca.

No s’acceptarà la participació de fundacions ni associacions.


3.2. Requisits específics per al Premi Jove Empresari

S’hi podran presentar els empresaris amb una edat inferior als 42 anys que dirigeixin una empresa amb domicili social en qualsevol municipi de la comarca de l’Alt Empordà.


3.3. Requisits específics per al Premi Emprenedor

S’hi podran presentar totes aquelles persones o grups de persones que tinguin un projecte empresarial a l’Alt Empordà amb l’inici previst l’any 2009 i que presentin un pla d’empresa.
En la categoria de Premi Emprenedor no s’acceptaran canvis de forma jurídica ni ampliació o canvi d’activitat.

Serà imprescindible per a la percepció del premi que l’empresa iniciï les seves activitats durant l’exercici 2009.

S’acceptaran empreses creades a partir de l’1 de gener del 2009.


3.4. Requisits específics per al Premi a la Millor Idea de Negoci

Poden participar en el premi tots els estudiants dels IES de la comarca que presentin un projecte d’idea empresarial.

Aquest premi tindrà dues subcategories:
- Estudiants de batxillerat i cicles de grau mitjà
- Estudiants de cicles de grau superior


4. Termini i lloc de presentació de les candidatures

El termini de presentació de candidatures s’obrirà el dia 17 de març de 2009 i finalitzarà el dia 30 d’abril de 2009.

Les sol•licituds es presentaran en el Registre de qualsevol de les administracions locals organitzadores:

Ajuntament de Figueres
Tel.: 972032285
Adreça: Av. Salvador Dalí, 107
A/e: dcarvajal@figueres.org


Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Tel.: 972514470
Adreça: C/Nou, 48
A/e: ccapallera@altemporda.org5. Jurat

El jurat estarà format per set membres i tindrà la composició següent :
- Un representant de l’AJEG
- Un representant de l’Ajuntament de Figueres
- Un representant del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
- Un representant del setmanari l’Empordà
- Tres empresaris o professionals de reconeguda vàlua

Així mateix hi haurà un secretari, pertanyent a una de les entitats organitzadores, sense vot.


6. Criteris de valoració


6.1. Criteris de valoració del Premi Jove Empresari


Creació de llocs de treball
Es valorarà el nombre de llocs de treball creats, inclosos els de les persones sòcies o promotores, les seves característiques contractuals i el fet de contractar col•lectius de difícil inserció.

Qualitat de l’equip directiu
Es valorarà la potencialitat de l’equip directiu, la seva formació i adequació a l’empresa. Es valorarà tant l’equip directiu intern com l’extern (consultors, assessors, etc.).

Potencial de creixement de l’empresa
- Es valorarà la posició del producte o servei o de l’empresa, al mercat.
- Es valorarà la segmentació de l’empresa.
- Es valoraran els estudis de mercat que s’hagin efectuat


Producte o servei innovador
- Es valorarà la creació d’un nou servei/producte inexistent al mercat o al territori.
- Es valorarà l’aplicació de millores substancials en productes/serveis ja existents al mercat o al territori.
- Es valoraran noves formes d’organització del treball.
- Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de comercialització.

Cooperació interempresarial
Es valorarà el grau de col•laboració amb altres empreses i la participació en organitzacions empresarials.

Efecte multiplicador
Es valorarà la capacitat del projecte empresarial de tenir un efecte multiplicador sobre l’economia de la comarca.

Altres aspectes
- Aplicació de la igualtat d’oportunitats.
- Activitats d’interès social: empreses d’inserció, col•lectius amb risc d’exclusió social.
- Accions encaminades a la protecció del medi ambient.

6.2. Criteris de valoració del premi emprenedor

Es valorarà la qualitat del Pla d’Empresa del projecte, i es tindrà especialment en compte els elements següents:.

Creació de llocs de treball
Es valorarà el nombre de llocs de treball previstos, inclosos els de les persones sòcies o promotores, les seves característiques contractuals i el fet de contractar col•lectius de difícil inserció.

Grau d’innovació
- Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
- Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents processos de l’empresa.
- Es valoraran noves formes d’organització del treball.
- Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de comercialització.

Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa i econòmica
- Es valorarà la viabilitat del projecte empresarial, tenint especialment en compte els aspectes economicofinancers
- Es valorarà el grau de definició i de maduració del projecte..

Altres aspectes
- Es valorarà l’aplicació de mesures d’igualtat d’oportunitats.
- Es valorarà el desenvolupament d’activitats d’interès social: empreses d’inserció, col•lectius amb risc d’exclusió social.
- Accions encaminades a la protecció del medi ambient.


6.3. Criteris de valoració del premi a la millor idea de negoci

En aquesta categoria es pretén fomentar la creativitat i premiar projectes innovadors, que aportin noves idees empresarials tot mantenint una viabilitat economicofinancera i tècnica.

Es tindran especialment en compte els elements següents:

Grau d’innovació
- Es valorarà la creació d’un nou servei /producte inexistent al territori.
- Es valorarà l’aplicació de millores en productes/serveis ja existents al territori.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies als processos de producció.
- Es valorarà l’aplicació de noves tecnologies d’informació als diferents processos de l’empresa.
- Es valoraran noves formes d’organització del treball.
- Es valoraran innovacions en els processos productius o en les vies de comercialització.

Justificació comercial, tècnica, organitzativa i econòmica
Els projectes hauran d’incloure els aspectes comercials, tècnics, organitzatius i econòmics de l’activitat empresarial descrita.
Es valorarà la coherència i la claredat de la presentació.

6.4. Criteris comuns

De forma prioritària es valorarà el caràcter innovador dels projectes empresarials presentats.

En totes les categories dels Premis es valorarà el fet que l’empresa hagi dut a terme actuacions encaminades a la seva adaptació a la normalització lingüística del català, a la prevenció de riscos laborals, al respecte pel medi ambient i a l’assumpció de la responsabilitat social de l’empresa.

També es valorarà el fet que sigui una activitat amb escassa presència als municipis, o compresa dins dels anomenats nous filons d’ocupació, o que cobreixi necessitats insuficientment satisfetes al territori.

7. Dotació dels premis

7.1. Premi Jove Empresari

Aquest premi pretén ser el reconeixement a la trajectòria d’un jove empresari. El premi constituirà en el lliurament d’un diploma i d’una escultura commemorativa. Així mateix l’empresari guanyador gaudirà d’un important grau de repercussió mediàtica en els mitjans de comunicació.

7.2. Premi Emprenedor
Primer premi:
- 3.000 €
- Publicitat al setmanari l’Empordà per un valor de 1.500 euros.
Segon premi: 1.500 €


7.3. Premi Millor Idea de Negoci

Els premis es lliuraran per a cadascuna de les dues subcategories.

El premi de cadascuna de les dues subcategories serà un ordinador portàtil (o un premi equivalent).


8. Documentació

Caldrà lliurar tota la documentació necessària per participar en el concurs als registres establerts al quart punt d’aquestes bases.

Els models de sol•licitud i de memòria explicativa es podran obtenir a la web: www.premisemprenedorsaltemporda.com.

S’hauran de presentar els documents següents (original i fotocòpia):


8.1. Premi jove Empresari

Formulari de sol•licitud
Fotocòpia del DNI de l’empresari i NIF de l’empresa
S’admetrà qualsevol documentació que reforci la candidatura (material publicitari de l’empresa, catàleg de productes o serveis, fotografies, dades econòmiques, etc.) i/o material on aparegui el logotip i la imatge corporativa de l’empresa (per exemple targetes)


8.2. Premi Emprenedor

Sol•licitud de participació
Memòria del projecte empresarial, que inclogui com a mínim la informació següent:
- Resum del projecte
- Promotors
- Estudi del mercat
- Pla de màrqueting
- Pla de producció o operacions
- Recursos humans
- Aspectes jurídics i fiscals
- Pla economicofinancer
Fotocòpia del DNI dels promotors


8.3. Premi a la Millor Idea de Negoci

Sol•licitud de participació
Breu memòria de la idea de negoci que inclogui com a mínim la informació següent (màxim de 10 pàgines):
- Resum del projecte
- Promotors: dades personals i IES on s’està matriculat
- Estudi del mercat
- Pla de màrqueting
- Viabilitat economicofinancera i tècnica
Fotocòpia del DNI dels promotors
Fotocòpia de la matrícula a l’IES9. Resolució i comunicació dels premis

D’acord amb l’acta final, el jurat dictarà resolució d'atorgament dels premis i en condicionarà el pagament a la justificació de les empreses guanyadores de la segona categoria de la legalització de la seva activitat.

La comunicació de les empreses guanyadores del concurs es farà mitjançant un acte públic que tindrà lloc al castell de Sant Ferran de Figueres el dia 29 de maig de 2009.


10. Justificació dels premis

Els guanyadors de la segona categoria hauran de lliurar la documentació acreditativa de l’inici de l’activitat de l’empresa (declaració censal, alta de l’empresari a la seguretat social).
Aquesta documentació s’haurà de presentar en el registre de qualsevol de les dues administracions organitzadores.
Si amb data 31-12-2009 no s’ha presentat la justificació documental de la subvenció, s’entendrà que l’empresa beneficiària hi renuncia i es dictarà la resolució de revocació. La quantia del premi no lliurat passarà a formar part de pressupost de la propera edició dels premis.


11. Pagament dels premis

El pagament de la totalitat de l’import del premi emprenedor es farà mitjançant transferència bancària al compte bancari de les empreses guanyadores en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la justificació.
12. Obligacions dels candidats

Acceptar les bases del concurs.
Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que s’assenyalen en aquestes bases. La falsedat de dades o l’incompliment des requisits donarà lloc a la devolució del premi percebut.


13. Disposicions complementàries

• Aquestes bases han estat elaborades per les quatre entitats organitzadores i consensuades amb la resta de membres del jurat.

• Una vegada transcorregut el període per a la presentació de candidatures, es procedirà a comprovar que cada sol•licitant aporti la documentació requerida.

• En cas que es detecti alguna deficiència en la documentació presentada juntament amb la sol•licitud, l’organització requerirà la persona o persones sol•licitants perquè presentin aquesta documentació en un termini de 10 dies, i es descartaran aquelles sol•licituds que presentin algun tipus d’errada o deficiència.

• El jurat es reserva el dret de demanar als candidats informació addicional o aclariments sobre el seu projecte empresarial.

• Una vegada elaborada la llista de sol•licituds acceptades, el jurat iniciarà la seva valoració.

• La resolució del jurat serà pública i inapel•lable. Hi ha la possibilitat que algun premi quedi desert quan no hi hagi candidatures que reuneixin els requisits mínims o no s’adeqüin als criteris de valoració.

• Els organitzadors del concurs es reserven el dret a la difusió pública d’aquesta convocatòria, respectant sempre la confidencialitat sobre les dades dels projectes presentats.

• La participació en aquest concurs implica la plena acceptació del contingut d’aquestes bases.

• Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionada per les empreses i emprenedors participants en aquest certamen serà tractada amb la màxima confidencialitat.

• Correspondrà als organitzadors la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació amb la interpretació d’aquestes bases.

• Les empreses guanyadores podran utilitzar els premis com a element de promoció, però hauran de fer referència a l’any en què van ser atorgats.

PREMIS EMPRENEDORS (http://www.premisemprenedorsaltemporda.com)
MODEL PREMI JOVE EMPRESARI/A
Document  (doc 147.50KB)
PREMIS EMPRENEDORS (http://www.premisemprenedorsaltemporda.com)
SOL.LICITUD PER PARTICIPAR AL CONCURS EMPRENEDORS ALT EMPORDA

MODEL CONSELL COMARCAL

Document  (doc 87.00KB)
PREMIS EMPRENEDORS (http://www.premisemprenedorsaltemporda.com)
SOL.LICITUD PER PARTICIPAR AL CONCURS EMPRENEDORS ALT EMPORDA

MODEL OMAC

Document  (doc 27.50KB)
PROGRAMA LEADER
PROGRAMA LEADER - FULLETO INFORMATIU

M’adreço a vostè per informar-vos que properament està previst que La Direcció General de Desenvolupament Rural (DAR) del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya publiqui l'Ordre per la qual s'aprovin les bases reguladores dels ajuts per a la diversificació econòmica de les zones rurals del programa Leader de Catalunya relatives al període de programació 2007-2013, i es convoquin els corresponents a l'any 2009.

Document  (pdf 1.19MB)
PROGRAMA LEADER
PROGRAMA LEADER- RESUM CONVOCATORIA
Document  ( B)